3.02.2009

REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Regulamin
Konkursu „Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”


§1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem „Konkursu Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”, zwanego dalej Konkursem, jest wyłonienie najlepszych projektów przenośnego urządzenia Fotoplastikon, nadającego się do umieszczenia w miejscu publicznym, z uwzględnieniem przestrzeni plenerowej.
2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 79 („Organizator”).
3. Tematem konkursu jest „Fotoplastikon Warszawski”.
4. Ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 02.03.2009 r.
5. Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
6. Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§2. Zasady zgłaszania projektów
1. W Konkursie mogą wziąć udział autorskie projekty urządzenia Fotoplastikon.
2. Projekty będą przygotowywane w dwuosobowych zespołach studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy Konkursu sami dobierają się w zespoły.
3. Zespoły losują miejsce potencjalnej realizacji opracowywanego przez nich projektu spośród następujących miejsc:
• Hala Głowna Dworca Centralnego w Warszawie,
• Skwer Hoovera,
• Park Łazienki Królewskie,
4. Projekty mogą zgłaszać tylko ich autorzy. Zgłoszenie Projektu do Konkursu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest bezpłatne.
6. Zgłoszenie projektu obejmuje dostarczenie do 9 marca 2009r. do prowadzącego, zamkniętej, podpisanej imionami i nazwiskami zespołu koperty z wypełnionym i podpisanym przez zespół projektowy oświadczeniem.
7. Prowadzący przekazują koperty 30 marca 2009r. do Organizatora.

8. Warunkiem zgłoszenia projektu do Konkursu jest dostarczenie na koszt własny Zgłaszającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2009 r. (w przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego) pracy obejmującej:
• Wizualizację projektowanej formy wkomponowaną w zdjęcie wylosowanej lokalizacji. Dopuszczalny jest rysunek ręczny lub akwarela.
• Widoki projektowanego fotoplastikonu w skali 1:20 (wraz z sylwetką człowieka). Model obok planszy. Format 2 x A3 (w poziomie) połączone krótszym bokiem. Na planszy musi znaleźć się w prawym górnym rogu 6 cyfrowy numer (kod autorski), cyfry wysokości 1 cm. Ten sam kod autorski musi znaleźć się w oświadczeniu, składanym do 9 marca 2008 r.
9. Prace należy dostarczyć na adres Organizatora:
Konkurs „Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”.
Muzeum Powstania Warszawskiego
Ul. Grzybowska 79
00- 844 Warszawa
10. Każdy Zgłaszający może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów, z zastrzeżeniem, że każdy projekt należy zgłosić jako osobną pracę konkursową, na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym
11. Zgłaszający projekt ma obowiązek dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy projektu, stanowiący załącznik do Regulaminu. Zgłaszający ma obowiązek podpisać oświadczenie zawarte w formularzu.
12. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym projektu.

§3. Warunki techniczne
1. Forma nowego fotoplastikonu i materiał – dowolne
2. Cechy projektowanej formy:
• Pasująca do otaczającej przestrzeni
• Nie większa niż 1m2 średnicy, i nie wyższa niż 2,5m.
• Uwzględniająca umieszczenie na urządzeniu krótkiej informacji o Fotoplastikonie, Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz sponsorze realizacji projektu.
• Odporny na warunki atmosferyczne – wilgoć, mróz, nasłonecznienie.
• Posiadająca czytelny przekaz
• Łatwa w obsłudze
• Estetyczna
• Uwzględniająca ergonomię człowieka (dotyczy wymiarów fotoplastikonu - wzięcie pod uwagę wysokość wzroku przeciętnego odbiorcy).
• Lokalizacja powinna nie przeszkadzać w ruchu miejskim i być bezpieczną.
• Projekt powinien być charakterystycznym i rozpoznawalnym znakiem w mieście.
3. Wizualizacja powinna oddawać charakterystykę wybranego materiału.

§4. Jury
1. Oceny projektów i przyznania nagród dokona Jury Konkursu.
2. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora oraz Stołecznego Konserwatora Zabytków, Przedstawicieli: Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Zarządcy Parku Łazienki Królewskie oraz Spółki PKP Dworce Kolejowe wraz z co najmniej 5 architektami wskazanymi przez organizatora konkursu.
3. Jury Konkursu dokona wyboru przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.
4. Jurorzy otrzymują projekty zakwalifikowane do Konkursu najpóźniej 21 dni przed Finałem Konkursu.
5. Jury dokona wyboru 3 najlepszych projektów – po jednym dla każdej z przedstawionych przez Organizatora lokalizacji.
6. Werdykty Jury Konkursu jest ostateczny.


§6. Nagrody
1. Nagrody zostaną wręczone podczas Finału Konkursu w maju 2009 r.
2. Nagrodami są wydawnictwa albumowe.

§7. Postanowienia końcowe
1. Nadesłane prace nie zostaną zwrócone i pozostaną w archiwum Organizatora.
2. Zgłaszający projekty przyjeżdżają do Warszawy na koszt własny.
3. Zgłaszający jest zobowiązany do posiadania autorskich praw majątkowych do zgłaszanego projektu.
4. Przez zgłoszenie projektu do konkursu zgłaszający przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do projektu na polach eksploatacji obejmujących:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wykorzystanie w dowolnych wydawnictwach, wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych i innych, techniką komputerową lub inną,
2) w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej,
3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczną prezentację, wykonanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) prawo wykonania w oparciu o zgłoszony projekt przenośnego urządzenia Fotoplastikon, umieszczenia go w miejscu publicznym i udostępnienia publiczności.

Przenoszone prawa uprawniają Organizatora do eksploatacji projektów i ich egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami, a także do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektów oraz do udzielenia udzielania licencji na rzecz partnerów Konkursu i jego patronów medialnych.
5. Prace mogą zostać umieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora oraz stronie fotoplastikonu warszawskiego i stronie projektu, jak również na wystawie podsumowującej projekt.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych twórcy lub współtwórców projektu wynikające z nieprawdziwego oświadczenia złożonego przez Zgłaszającego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych projektów w celach promocyjnych Konkursu.

§8. Informacje dodatkowe
1. Finał Konkursu wraz z uroczystym zakończeniem, wręczeniem nagród oraz pokazem nagrodzonych projektów odbędzie się w maju 2009 r.
2. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Instytucie Stefana Starzyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. Tel. 022 5397955.
Oświadczenie zespołu projektowego
Konkursu „Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”

Niniejszym zgłaszamy do udziału w Konkursie „Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”
1. organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie następujący projekt naszego autorstwa opatrzone kodem autorskim: (6 cyfr)
______________________________________
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy/łyśmy się z treścią Regulaminu konkursu „Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej” i akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń.

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez organizatora Konkursu „Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej” w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

4. Oświadczamy, że przysługują nam nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektów wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego oświadczenia.

5. Oświadczamy, że przenosimy nieodpłatnie na rzecz Organizatora – Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie autorskie prawa majątkowe do projektów wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego oświadczenia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wykorzystanie w dowolnych wydawnictwach, wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych i innych, techniką komputerową lub inną,
2) w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej,
3) prawo wykonania w oparciu o zgłoszony projekt urządzenia Fotoplatikon, umieszczenia go w miejscu publicznym i udostępnienia publiczności.

Przenoszone prawa uprawniają Organizatora do eksploatacji projektów i ich egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami, a także do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektów oraz do udzielenia udzielania licencji na rzecz partnerów Konkursu i jego patronów medialnych.data i czytelne podpisy
KARTA ZGŁOSZENIOWA
na KONKURS

FOTOPLASTIKON W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
• NUMER KODU..........................................................................................

• IMIĘ i NAZWISKO...................................................................................
• E-MAIL ......................................................................................................
• TEL. KOM...................................................................................................
• IMIĘ i NAZWISKO...................................................................................
• E-MAIL ......................................................................................................
• TEL. KOM...................................................................................................
• NAZWISKA PROWADZĄCYCH...............................................................

PODPISY:

Brak komentarzy: